Étkezés, térítési díj megállapításának szabályai

A

térítési

díj

összegének

megállapítása

a

Budapest

Főváros

X.

kerület

Kőbányai

Önkormányzat

Képviselőtestületének

önkormányzati

rendelete

szerint

történik.

Az

intézményi

gyermekétkeztetést

ingyenesen kell biztosítani az óvodai nevelésben részesülő gyermek számára ha:

1

.

Rendszeres

gyermekvédelmi kedvezményben

részesül,

2

.

t

artósan

beteg

vagy

fogyatékos,

vagy

olyan

családban

él,

amelyben

tartósan

beteg

vagy

fogyatékos

gyermeket nevelnek,

3

.

olyan családban él, amelyben

három vagy több gyermeket

nevelnek,

4

.

olyan

családban

él

ahol

a

szülő

nyilatkozata

alapján

az

egy

főre

jutó

havi

jövedelem

összege

nem

haladja

meg

a

kötelező

legkisebb

munkabér

személyi

jövedelemadóval,

munkavállalói,

egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át,

5

.

nevelésbe vették.

Benyújtandó dokumentumok:

o

Nyilatkozat a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybe vételéhez (1-4. pont).

o

Gyermekvédelmi támogatásról szóló határozat (1. pont).

o

Tartós betegségről szóló szakorvosi igazolás, Mák határozat (2. pont: tartós beteg).

o

Szakértői Bizottság szakvéleménye (2. pont: sajátos nevelési igényű gyermek).

Az étkezési kedvezmény a nyilatkozat

benyújtását követő naptól

érvényesíthető.

Az

óvoda

vezetője

a

benyújtott

papírok

alapján

megállapítja

a

kérelmező

gyermekének

személyi

térítési

díját, erről

határozatot

hoz, és írásban értesíti a kérelmezőt.

A

szülőnek

az

eltartott

gyermekek

számában,

valamint

a

jövedelmi

viszonyaiban

történt

változást,

az

azt

követő

15 napon belül

az óvoda vezetőjének be kell jelentenie.

A

kedvezményes

térítési

díj

megállapításának

feltételeiről

a

szülőt,

beiratkozáskor

illetve

a

0.

szülői

értekezleten valamint a közterületi faliújságon tájékoztatni kell.

Étkezési térítési díj befizetése, lemondása

A szülőknek a gyermekük étkezési díját egy hónappal előre kell befizetniük.

A gyermek étkezési térítési díjának befizetését a szülő teljesítheti:

o

egyéni átutalással,

o

Multischool

étkezés-nyilvántartó

és

számlázó

program

szülői

moduljának

használatával

bankkártyás fizetési móddal.

Mindkét

esetben

a

számlákon

szerepel

a

fizetési

határidő,

melynek

betartása

a

szülő

kötelessége.

Be

nem

fizetett

térítési

díj

esetén

a

gyermek

nem

veheti

igénybe

az

óvodai

étkezést.

Az

étkezést

csak

olyan

személy

részére

rendelhet,

aki

az

étkezési

díjat

a

számlán

szereplő

határidőig megfizette.

Az

intézmény

vezetője

a

havi

név

szerinti

egyenlegértesítéskor

a

szülőt

tájékoztatja

arról,

hogy

fizetés

elmaradása miatt az étkezés nem rendelhető meg.

A

gyermeke

kimaradása

esetén,

valamint

ha

idő

közben

a

gyermekétkezési

támogatásra

jogosult,

(az

étkezési

díj

előre

befizetésre

került),

az

étkezési

térítési

díj

visszafizetése

a

szülőnek

az

Önkormányzat

pénztárában vagy átutalással

(számlára visszautalással) történik.

Hiányzás esetén az étkezés lemondható:

reggel

9.00 óráig email-en

az aprokovi02@gmail.com címen,

közvetlenül a csoport

óvodapedagógusánál

személyesen,

reggel

8.00-9.00

óráig

telefonon

(a

főépületben

a

265-0132,

a

telephelyen,

a

263-0959-es/vagy

a

06-

30-799-9769-es telefonszámokon).

Kérjük,

hogy

elsősorban

az

e-mailen

történő

lemondás

lehetőségével

éljenek,

mert

az

egyértelműen nyomon követhető!

Amennyiben

az

étkezés

lemondása

a

Multischool

programban

történik

,

abban

az

esetben

is

telefonon,

személyesen,

vagy

e-mail

formájában

értesítenie

kell

a

szülőnek

az

óvodát

arról,

ha

a

gyermek,

fertőző,

vagy más megbetegedés, vagy egyéb ok miatt maradt távol.

A

lerendelés

24

óra

múlva

lép

életbe.

Az

étkezés

jóváírására

az

adott

hónap

esetén

az

előző

havi

hiányzások

jóváírására

(1-30/31-ig)

van

lehetőség.

A

végleges

lemondás

az

intézményben

történik

írásos

nyilatkozattal.

Be nem jelentett hiányzás esetén a szülő a

térítési díj visszafizetésére nem tarthat igényt

.

Copyright © Kőbányai Aprók Háza Óvoda All right reserved
Kőbányai Aprók Háza Óvoda
Kőbányai
Óvoda APRÓK HÁZA
APRÓK HÁZA